Postęp prac w Sierpniu 2023

Dokumentacja projektowa jest przygotowywana na posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Aktualizowane jest opracowania w zakresie środowiska – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia; Uszczegółowiane są rozwiązanie techncizne.

Postęp prac w Lipcu 2023

Rozpoczęto prace geologiczne na potrzeby dokumentacji hydrogeologicznej; Zaktualizowano opracowania w zakresie środowiska – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia; Trwa aktualizacja dokumentacji przed posiedzenie KOPI.

Postęp prac w Czerwcu 2023

Przekazano poprawioną dokumentację dla Etapu STEŚ; Przeprowadzono dodatkowe analizy zgodności podstawowych parametrów projektowanych rozwiązań geometrycznych opracowanych zgodnie z Rozporządzenie M.T. i G.M. z dnia 02.03 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim, powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430, w odniesienie do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca … Czytaj dalej

Postęp prac w Maju 2023

Przekazano poprawioną dokumentację dla Etapu STEŚ; Przeprowadzenie analizy zgodności rozwiązań projektowych w kontekście obowiązujących przepisów; Trwa procedowanie PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim

Postęp prac w Kwietniu 2023

Trwa wprowadzanie uwag i uszczegółowianie dokumentacji po posiedzeniu ZOPI wraz z aktualizacją karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu na środowiskowo. Opracowano studium geologiczno-inżynierskie. Trwa procedowanie PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim

Postęp prac w Marcu 2023

Trwa wprowadzanie uwag i uszczegółowianie dokumentacji po posiedzeniu ZOPI wraz z aktualizacją karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu na środowiskowo. Trwa procedowanie PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim

Postęp prac w Lutym 2023

W ramach prowadzonych prac projektowych nad Obwodnicą Oławy, wykonano analizę oraz możliwości techniczne uciąglenia dodatkowych jezdni zarówno po stronie prawej jak i stronie lewej Obwodnicy Oławy w kontekście ruchu rowerowego. Dokonano analizy dotyczącej zgodności istniejących przejazdów kolejowych. Trwa procedowanie PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim

Postęp prac w Styczniu 2023

Zakończono badania elektrooporowe na potrzeby opracowań geologicznych; Trwają prace projektowe w zakresie wprowadzania uwag i uszczegółowienia projektów w kontekście otrzymanych uwag po posiedzeniu ZOPI.

Postęp prac w Grudniu 2022

Kontynuowano roboty terenowe na potrzeby opracowań geologicznych; W dn. 16.12.2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych;