Postęp prac w Czerwcu 2023

Przekazano poprawioną dokumentację dla Etapu STEŚ;

Przeprowadzono dodatkowe analizy zgodności podstawowych parametrów projektowanych rozwiązań geometrycznych opracowanych zgodnie z Rozporządzenie M.T. i G.M. z dnia 02.03 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim, powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430, w odniesienie do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

Zatwierdzono PRG w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim, wystąpiono ze zgłoszeniem  zamiaru wykonania robót geologicznych, trwają przygotowania do robót terenowych w ramach dokumentacji hydrogeologicznej.