Opis projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94”

Zadanie inwestycyjne „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94” zlokalizowane będzie:

 • Województwo: dolnośląskie
 • Podregiony: wrocławskie
 • Powiaty: oławski
 • Początek inwestycji: przed miastem Oława
 • Koniec inwestycji: przed miejscowością Godzikowice

Zakres inwestycji to m.in.:

 • Roboty przygotowawcze, tj. m. in. wycinka istniejącej zieleni
 • Roboty drogowe w zakresie: budowy po nowym śladzie obwodnicy Oławy długości około 11 km, klasy technicznej GP. 
 • Budowa obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów itp.)
 • Przebudowa oraz umocnienie cieków i rowów
 • Przebudowa uzbrojenia kolidującego z planowaną drogą
 • Budowa kanałów technologicznych
 • Stała organizacja ruchu
 • Organizacja ruchu na czas wykonania robót
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska w tym m. in. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, ogrodzeń ochronno-naprowadzających
 • Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w trakcie budowy w standardzie do stanu sprzed rozpoczęcia budowy
 • Pełna rekultywacja terenów zajętych pod plac budowy
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej
 • Uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie
 • Wykonanie wszelkich innych robót jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji

Parametry techniczne projektowanej obwodnicy Oławy:

 • klasa techniczna: GP
 • szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • szerokość poboczy gruntowych: 1,5m (w tym 0,5 utwardzone)
 • nawierzchnia: bitumiczna
 • kategoria ruchu: KR5
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Docelowe parametry techniczne zostaną dobrane przez Wykonawcę na podstawie wyników m.in. analiz i prognoz ruchu.